Algemene voorwaarden

Algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden van Willem Bressers gevestigd te Veldhoven, hierna te noemen “Willem Bressers”.

1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen door Willem Bressers aan derden gedaan, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord en van aanneming van werk, door Willem Bressers met derden aangegaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart verbinden Willem Bressers niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Willem Bressers zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag voorts niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Willem Bressers een mededeling van de opdrachtgever dat deze de voorwaarden van Willem Bressers niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laten.
1.3 Indien Willem Bressers niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Willem Bressers het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2 Aanbieding
2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de offerte aangevraagde verstrekte gegevens. Een aanbod is slechts bindend indien Willem Bressers dit schriftelijk doet met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat. Een zodanige aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.

3 Overeenkomsten
3.1 Alle met Willem Bressers gesloten overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging bindend. Overeenkomsten als boven bedoeld alsmede aanvullingen daarop binden Willem Bressers eerst nadat, en voor zover zij door Willem Bressers zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.
3.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan wel indien aan ons is gebleken dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht de door ons geleden schade van de opdrachtgever te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij de opdrachtgever terug te halen, waarbij de opdrachtgever reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimte waar de goederen zich bevinden te betreden ten einde ons in het bezit te stellen van de goederen.

4 Prijzen
4.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro ( € ) en exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie.
4.2 Bijzondere extra inklaringskosten en / of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.3 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Indien na de opdrachtbevestiging in een of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is Willem Bressers gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
4.4 Prijsverhoging gegrond op een van de voorgaande leden geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

5 Aansprakelijkheid
5.1 Willem Bressers is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door gebreken aan geleverde producten of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van door haar geleverde programmatuur en / of diensten tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Willem Bressers is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten.
Willem Bressers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van software en / of data tengevolge van het uitvoeren van een installatie en / of reparatie.
5.2 De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Willem Bressers niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Willem Bressers en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart Willem Bressers en haar medewerkers voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door Willem Bressers (op)geleverde diensten en producten.
5.4 Opdrachtgever vrijwaart Willem Bressers voor aanspraken door derden die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en / of diensten. Willem Bressers is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van opdrachtgever of door opdrachtgever bij het project betrokken derden.
5.5 Willem Bressers is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van opdrachtgever, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in het bezit van opdrachtgever zijnde originelen.
5.6 Alle risico's en aansprakelijkheden voortvloeiende uit de door Willem Bressers ten behoeve van de opdrachtgever verrichte diensten en of werkzaamheden worden geacht op de opdrachtgever te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of het tijdstip, waarop de overeenkomst met de opdrachtgever ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.
5.7 De aansprakelijkheid van Willem Bressers uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief btw.
5.8 Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interest, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

6 Garantie
6.1 Er wordt door Willem Bressers geen garantie verstrekt op geleverde producten en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke garantieverlening verstrekt is.
6.2 De in punt 6.1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door Willem Bressers op naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. Tevens indien blijkt dat de voor garantie aangeleverde producten virussen en / of illegale software bevatten.

7 Facturering en betalingen
7.1 Voor overeenkomsten voor uit te voeren werkzaamheden en / of te leveren diensten zoals beschreven in de bijbehorende offerte op basis van een vast afgesproken tarief, geschiedt betaling in termijnen. Dit houdt in dat opdrachtgever 50% van het totaalbedrag van de offerte voorafgaande aan de werkzaamheden voldoet, en 50% van het totaalbedrag na oplevering van de werkzaamheden voldoet binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. De vastgelegde termijnen worden in rekening gebracht op basis van verrichte werkzaamheden en / of diensten, vermeerderd met voor rekening en risico van de opdrachtgever komende kosten.
7.2 Voor opdrachten op basis van een uurtarief wordt maandelijks een factuur aan opdrachtgever verzonden.
7.3 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn aan de betalingsverplichting heeft voldaan, heeft Willem Bressers zonder enige ingebrekestelling het recht opdrachtgever daarvoor een rente in rekening te brengen van 1,5 procent per maand onverminderd de overige aan Willem Bressers toekomende rechten.
7.4 Indien na het verstrijken van een bij aangetekend schrijven gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is opdrachtgever voorts verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, waaronder die van advocaten, procureurs, deurwaarders en incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen gefixeerd op minimaal 15 procent van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde vertragingsrente en met een minimum van € 350,- exclusief btw.

8 Uitvoerende werkzaamheden.
8.1 Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten, wordt de plaats waar, en werktijd waarop de werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht verricht worden steeds door Willem Bressers bepaald.
8.2 De door personeel van Willem Bressers gemaakte reis- en verblijfkosten bij de uitvoering van een opdracht komen voor rekening van opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

9 Eigendom
9.1 Tot op het tijdstip, waarop de opdrachtgever aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Willem Bressers heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van Willem Bressers te beschikken en gebruik te maken van de door Willem Bressers geleverde producten en / of opgestelde programma's en andere uitkomsten van de door Willem Bressers verrichte werkzaamheden, en behoudt Willem Bressers zich het recht voor om reeds opgeleverde producten en / of programmatuur te blokkeren, zodat deze niet kan worden gebruikt.
9.2 Indien de opdrachtgever jegens Willem Bressers in gebreke is, zal hij gehouden zijn om binnen 48 uur, nadat hij daartoe schriftelijk door Willem Bressers is gesommeerd, de geleverde producten en / of programma's en andere uitkomsten van de werkzaamheden van Willem Bressers aan Willem Bressers ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 500,- verbeurt voor iedere dag, dat hij in gebreke blijft en / of van de geleverde producten en / of programma's gebruik blijft maken.
9.3 Opdrachtgever zal zich onthouden van het verhuren van software noch deze in bruikleen af te staan noch de software te kopiëren, veranderen of te reproduceren. Opdrachtgever zal een zelfde verplichting aan tussenpersonen en afnemers opleggen.

10 Geheimhouding
10.1 Willem Bressers zal maatregelen nemen zodat alle aan Willem Bressers door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdracht. Willem Bressers zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever niet aan derden kenbaar maken.
10.2 Willem Bressers zal redelijke aanwijzingen van opdrachtgever omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
10.3 Indien Willem Bressers zich verbindt om gegevens, die opdrachtgever aan Willem Bressers verstrekt met behulp van haar eigen apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de documentatie, die Willem Bressers aan opdrachtgever zal verstrekken teneinde opdrachtgever in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan Willem Bressers ter verwerking aan te bieden alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder schriftelijke toestemming van Willem Bressers aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

11 Medewerking opdrachtgever
11.1 De opdrachtgever zal Willem Bressers steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Willem Bressers noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
11.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar Willem Bressers haar werkzaamheden verricht, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en / of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen betrekking hebben, zich bevinden in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Willem Bressers te stellen eisen van temperatuur vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, internetverbinding en andere eisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

12 Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid ten gevolg van schuld of opzet van bij Willem Bressers in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst Willem Bressers gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland al dan niet daarbij betrokken is, brand of andere vernietiging in ons bedrijf, gehele of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en / of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers.
12.2 In het geval van overmacht, zoals in 12.1 omschreven, ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst, of het verkrijgen van de opdracht te voorzien, waardoor Willem Bressers tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is Willem Bressers gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Willem Bressers in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.
12.3 In het geval bedoeld in 12.2 is de opdrachtgever niet gerechtigd ontbinding der overeenkomst te vorderen, c.q. de aan Willem Bressers verstrekte opdracht in te trekken.
12.4 Indien en voor zover Willem Bressers haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft de opdrachtgever de daarmee overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.
12.5 Indien de overmacht zes maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan zes maanden zal duren kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is dan de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd nagekomen. De opdrachtgever dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad.

13 Levering, montage, installatie
13.1 De eventuele montage- en / of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van opdrachtgever en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
13.2 De opgaven van leveringstermijnen in de offerte, aanbiedingen, bevestigingen en / of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Willem Bressers, zal deze in nader overleg treden met de opdrachtgever.
13.3 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop Willem Bressers de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
13.4 Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dien overeenkomstig verschoven onverminderd het in 12.1 tot en met 12.5 bepaalde voor het geval dat Willem Bressers door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
13.5 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en / of levering in fasen zullen plaatsvinden, mag Willem Bressers de aanvang van de werkzaamheden en / of leveringen die tot een fase behoren uitstellen totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.
13.6 Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van Willem Bressers worden de werkzaamheden geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard.

14 Geschillen
14.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht.
14.2 Alle geschillen worden, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, onderworpen aan het oordeel en beslecht van de bevoegde rechter binnen het Arrondissement te 's Hertogenbosch of door een in overleg aan te wijzen normaal competente rechter.
14.3 Het in punt 14.1 en punt 14.2 gestelde is ook van toepassing indien de opdrachtgever in het buitenland gevestigd is en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen. Willem Bressers behoudt zich het recht een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter.